KOMMENTERET LOV

Denne lovtekst er offentliggjort af JURAPLEXUS og indeholder uofficielle paragrafoverskrifter og noter. Der tages derfor forbehold for fejl og mangler.

Selve lovteksten er ikke ophavsretligt beskyttet, men det er de uofficielle noter og overskrifter. Bemærk at der kan være sket ændringer i loven siden offentliggørelsen af denne udgave. Originale lovtekster (uden kommentarer) kan findes på retsinfo.dk.

Find flere kommenterede love på JURAPLEXUS.DK

Redaktør: Mikko Hollmén Olesen.

Kommentarer sidst opdateret d. 2013-02-18.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ydelser til lægdommere og vidner m.v.


I henhold til § 87, § 90, § 93, stk. 7 og § 188 i lov om rettens pleje jfr. lovbekendtgørelse nr. 567 af 1. september 1986, som senest ændret ved lov nr. 385 og 386 af 10. juni 1987, § 109, stk. 4 i lov om leje jfr. lovbekendtgørelse nr. 524 af 11. august 1986, som senest ændret ved lov nr. 376 af 10. juni 1987, samt § 132, stk. 1 i lov om social bistand, jfr. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som senest ændret ved lov nr. 391 af 10. juni 1987, fastsættes:

[ Godtgørelse til lægdommere, nævninger, domsmænd mv. ]

§ 1. Der tilkommer nævninger, domsmænd, sagkyndige retsmedlemmer og andre lægdommere 600 kr. for hver dag og 120 kr. for hver nat, de i anledning af deres hverv må være borte fra hjemmet.

Stk. 2. Har sagens behandling strakt sig over et længere tidsrum, kan rettens formand undtagelsesvis tillægge en lægdommer en særlig godtgørelse, såfremt den pågældendes deltagelse i sagens behandling har påført ham et tab, som væsentligt overstiger det i stk. 1 nævnte vederlag.

[ Vidnegodtgørelse ]

§ 2. Der tilkommer vidner 40 kr. for hver påbegyndt periode af 2 timer, de i anledning af vidnepligten må være borte fra hjemmet, dog mindst 80 kr.

Stk. 2. Må det antages, at et vidne har haft udgifter eller tab, der overstiger den i stk. 1 nævnte godtgørelse, kan retten, hvis omstændighederne taler for det, tillægge vidnet en særlig godtgørelse herfor.

[ Godtgørelse til befordring og hotel mv. ]

§ 3. Lægdommere og vidner har endvidere krav på godtgørelse til hotelophold og befordring efter de for ansatte i staten gældende regler.

Stk. 2. Der ydes dog befordringsgodtgørelse, hvis den pågældende må rejse mere end 3 kilometer for at nå til retten.

[ Forklaringer for politiet ]

§ 4. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, og § 3 finder efter begæring tilsvarende anvendelse med hensyn til personer, der efter indkaldelse har afgivet forklaring til politiet.

[ Ikrafttrædelse ]

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 154 af 19. april 1971 om ydelser til lægdommere og vidner m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 599 af 8. december 1977, ophæves.

Justitsministeriet, den 17. november 1987

ERIK NINN-HANSEN

/Ida Heide-Jørgensen

Officielle noter

Ingen