KOMMENTERET LOV

Denne lovtekst er offentliggjort af JURAPLEXUS og indeholder uofficielle paragrafoverskrifter og noter. Der tages derfor forbehold for fejl og mangler.

Selve lovteksten er ikke ophavsretligt beskyttet, men det er de uofficielle noter og overskrifter. Bemærk at der kan være sket ændringer i loven siden offentliggørelsen af denne udgave. Originale lovtekster (uden kommentarer) kan findes på retsinfo.dk.

Find flere kommenterede love på JURAPLEXUS.DK

Redaktør: Mikko Hollmén Olesen.

Kommentarer sidst opdateret d. 2013-02-21.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser

Herved bekendtgøres lov om arbejdstageres opfindelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986 med de ændringer, der følger af § 51 i lov nr. 130 af 26. februar 1992, § 44 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 8 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.1)

[ Anvendelsesområde: Patenterbare opfindelser og registrerbare brugsmodeller ] § 1. 2) Ordet opfindelser omfatter i denne lov opfindelser, der kan patenteres her i riget, og frembringelser, der kan registreres som brugsmodel her i riget.

[ Arbejdstagerbegrebet ] definition Stk. 2. Ordet »arbejdstager« omfatter enhver, der er ansat i offentlig eller privat tjeneste.

[ Ikke lærere og videnskabeligt personale ved læreanstalter ] Stk. 3. Lærere og andet videnskabeligt personale ved universiteter og andre højere læreanstalter anses ikke i denne deres egenskab som arbejdstagere og har den fulde ret til de af dem gjorte opfindelser, medmindre andet måtte være bestemt ved anden lov eller følge af aftale.

[ Fravigelighed ] § 2. Denne lovs bestemmelser kommer, for så vidt de ikke udtrykkeligt er erklæret for ufravigelige, kun til anvendelse, hvis ikke andet er eller må anses aftalt.

[ Arbejdstageren har ret til opfindelsen ] udgangspunkt § 3. I det omfang, ikke andet følger af denne eller anden lov, har en arbejdstager retten til de af ham gjorte opfindelser.

§ 4. (Ophævet).

[ Arbejdsgivers ret til at kræve opfindelsen ] modifikation § 5. Har en arbejdstager gjort en opfindelse, som han må anses at være nået til gennem sin tjeneste, er arbejdsgiveren, såfremt udnyttelsen af opfindelsen falder inden for hans virksomheds arbejdsområde, berettiget til at kræve retten til opfindelsen overdraget til sig for et eller flere lande. Samme ret har arbejdsgiveren, selv om udnyttelsen af opfindelsen ikke falder inden for virksomhedens arbejdsområde, hvis arbejdstagerens opfindelse angår en ham af virksomheden stillet, nærmere angiven opgave.

[ Arbejdstagerens underretningspligt ] § 6. En arbejdstager, der har gjort en opfindelse, som omfattes af bestemmelserne i § 5, er pligtig til uden ugrundet ophold at underrette arbejdsgiveren herom under angivelse af sådanne oplysninger om opfindelsen, at arbejdsgiveren sættes i stand til at bedømme opfindelsens betydning.

[ Arbejdsgiverens underretningspligt ved erhvervelse af rettigheder ] § 7. 3) Ønsker en arbejdsgiver at erhverve retten til en opfindelse i henhold til § 5, skal han underrette arbejdstageren herom inden 4 måneder efter at have modtaget den i § 6 nævnte meddelelse.

[ Begrænsning af dispositionsret inden fristudløb ] Stk. 2. Inden udløbet af denne frist må arbejdstageren ikke uden arbejdsgiverens skriftlige samtykke disponere over opfindelsen eller åbenbare den for andre på en sådan måde, at den kan offentliggøres eller udnyttes for andres regning. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren skriftligt har erklæret at være uden interesse i opfindelsen.

[ Ansøgning om patent el. registrering inden fristudløb ] Stk. 3. Selv om den nævnte frist ikke er udløbet, kan arbejdstageren, så snart han har givet sådan meddelelse som i § 6 omhandlet, søge patent på opfindelsen eller registrering af frembringelsen, men han skal i så fald forinden underrette arbejdsgiveren herom. Arbejdstageren kan ikke på forhånd give afkald på denne ret.

[ Arbejdstagers krav på rimelig godtgørelse ] § 8. 4) Erhverver arbejdsgiveren i henhold til § 5 eller på andet grundlag retten til en af arbejdstageren gjort opfindelse, er arbejdstageren, selv om andet måtte være aftalt, berettiget til rimelig godtgørelse, medmindre værdien af opfindelsen ikke overstiger, hvad arbejdstageren under hensyn til sine arbejdsforhold i det hele med rimelighed kan forudsættes at skulle præstere.

[ Beregning af godtgørelse ] Stk. 2. Ved fastsættelsen af godtgørelsen skal hensyn særligt tages til opfindelsens værdi og dens betydning for virksomheden, til arbejdstagerens ansættelsesvilkår samt til den betydning, arbejdstagerens tjeneste har haft for opfindelsen.

[ Ændring af aftaler om godtgørelse ] Stk. 3. Selv om andet måtte være aftalt, kan bestemmelser eller aftaler vedrørende godtgørelse på forlangende af en af parterne senere ændres, når de forhold, der har været bestemmende, har forandret sig væsentligt, eller andre særlige omstændigheder taler derfor. Der skal dog aldrig i medfør af foranstående bestemmelse finde tilbagegivelse sted af ydelser, som arbejdstageren har modtaget på grundlag af tidligere fastsættelse af godtgørelsen.

[ Arbejdstagers ret til opfindelser gjort efter fratrædelse ] § 9. 5) Søges der inden 6 måneder, efter at en arbejdstager er fratrådt sin tjeneste, patent eller brugsmodelregistrering på en af ham gjort opfindelse, som, hvis den var blevet til, medens tjenesten varede, ville have været omfattet af bestemmelserne i § 5, antages opfindelsen gjort, medens tjenesten varede, medmindre det kan sandsynliggøres, at opfindelsen er blevet til efter tjenestens ophør.

[ Aftaler om arbejdstagers ret til opfindelsen 1 år efter fratræden ] § 10. En overenskomst mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, gående ud på at begrænse arbejdstagerens ret til at disponere over opfindelser, der gøres senere end et år, efter at tjenesteforholdet er ophørt, er ugyldig.

§ 11. (Ophævet).

[ Erhvervshemmeligheder ] § 12. 6) Den, der som følge af bestemmelserne i denne lov kommer til kundskab om en opfindelse, må ikke uhjemlet udnytte, hvad han på denne måde har erfaret, eller upåkrævet åbenbare noget herom.

[ Bøde ved overtrædelse ] Stk. 2. Forsætlig overtrædelse af denne bestemmelse eller af bestemmelsen i § 7, stk. 2, straffes med bøder eller fængsel indtil 4 måneder. Bøder tilfalder statskassen.

[ Påtaleret ] Stk. 3. Påtale sker på begæring af den forurettede.

§ 13. (Udeladt).

§ 14. (Ophævet).


Lov nr. 130 af 26. februar 1992 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 52. Loven træder i kraft den 1. juli 1992, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-3. (Overgangsbestemmelser, udeladt).


Lov nr. 523 af 6. juni 2007 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 47

Loven træder i kraft den 1. januar 2008.

§ 48

Stk. 1. Loven finder anvendelse også på tidligere stiftede fordringer, som ikke inden ikrafttrædelsesdagen er forældet efter de hidtil gældende regler. Forældelse indtræder dog tidligst den 1. januar 2011, medmindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet såvel efter de hidtil gældende bestemmelser som efter de bestemmelser, der gælder efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 7. I det sidstnævnte tilfælde anvendes det seneste tidspunkt for forældelsens indtræden.

Stk. 2. Afbrydelse af forældelse, der har fundet sted før lovens ikrafttræden, har fortsat virkning som afbrydelse, selv om den ikke er sket på den efter lovens ikrafttræden foreskrevne måde.

Stk. 3-8. (Overgangsbestemmelser, udeladt).


Lov nr. 1370 af 28. december 2011 indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

/ Jesper Kongstad

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, der er vedtaget i folketingsårene 1991/1992 til 2011/2012. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere vedtagne ændringer af lov om arbejdstageres opfindelser findes i lovbekendtgørelse nr. 131 af 18. marts 1986. De nedenfor angivne ændringer som følge af lov nr. 130 af 26. februar 1992 om brugsmodeller m.v., lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. samt lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

2) § 1, stk. 1 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. juli 1992, jf. lov nr. 130 af 26. februar 1992.

3) § 7, stk. 3 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. juli 1992, jf. lov nr. 130 af 26. februar 1992.

4) § 8, stk. 3 i den hidtidige affattelse blev ophævet ved lov nr. 523 af 6. juni 2007, som trådte i kraft den 1. januar 2008. § 8, stk. 4 blev hermed § 8, stk. 3.

5) § 9 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. juli 1992, jf. lov nr. 130 af 26. februar 1992.

6) § 12, stk. 2 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011.