KOMMENTERET LOV

Denne lovtekst er offentliggjort af JURAPLEXUS og indeholder uofficielle paragrafoverskrifter og noter. Der tages derfor forbehold for fejl og mangler.

Selve lovteksten er ikke ophavsretligt beskyttet, men det er de uofficielle noter og overskrifter. Bemærk at der kan være sket ændringer i loven siden offentliggørelsen af denne udgave. Originale lovtekster (uden kommentarer) kan findes på retsinfo.dk.

Find flere kommenterede love på JURAPLEXUS.DK

Redaktør: Mikko Hollmén Olesen.

Kommentarer sidst opdateret d. 2013-02-21.
Senere ændringer til forskriften
Ændrer i følgende forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ret til barseldagpenge under delvis genoptagelse af arbejdet og ved forlængelse og udskydelse af barseldagpengeretten
Kapitel 2 Fordeling af barseldagpengeret mellem forældrene under forældreorlov
Kapitel 3 Optjening og udbetaling af ferieydelse
Kapitel 4 Anmeldelse af fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel
Kapitel 5 Anmodning om barseldagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption
Kapitel 6 Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn
Kapitel 7 Indtægter, der henregnes til lønindtægt og til selvstændig erhvervsindtægt
Kapitel 8 Beregning af barseldagpenge til selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig virksomhed
Kapitel 9 Beregning af barseldagpenge til lønmodtagere i tilfælde, hvor barsellovens § 33, stk. 1, 1. pkt., ikke kan anvendes
Kapitel 10 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge

I medfør af § 21, stk. 6, § 22, stk. 3, § 24, § 25, stk. 5, § 26, stk. 6, § 30, stk. 1 og 8, § 31, stk. 2, § 32, stk. 2, § 33, stk. 2 og 3, § 37, stk. 3, § 39, stk. 3, og § 40, stk. 7, i barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 14. november 2012, samt § 5, stk. 3, i lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 14. november 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Ret til barseldagpenge under delvis genoptagelse af arbejdet og ved forlængelse og udskydelse af barseldagpengeretten

Opgørelse af fraværsperioder med ret til barseldagpenge for lønmodtagere

[ Opgørelse af fraværsperioder ] § 1. En fraværsperiode med ret til barseldagpenge opgøres som en uge, når en lønmodtager i en uge har været fraværende og modtaget barseldagpenge for det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barseldagpenge for efter barsellovens § 33.

Stk. 2. Hvis det fravær, der udbetales barseldagpenge for i en uge, er mindre end det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren er berettiget til barseldagpenge for, opgøres fraværet på ugebasis som det antal timer, fraværet omfatter, divideret med det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barseldagpenge for efter barsellovens § 33.

Stk. 3. Medmindre andet er oplyst, opgøres fraværet for en dag som en femtedel af det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barseldagpenge for efter barsellovens § 33.

Stk. 4. Hvis der for en fraværsperiode ikke er udbetalt barseldagpenge, fordi anmodning om barseldagpenge efter barsellovens § 30, eller anmodning om refusion efter barsellovens § 40, er indgivet for sent, medregnes denne periode ikke ved opgørelse af fraværsperioder efter stk. 1-3.

Stk. 5. Fravær, der kan udskydes med ret til barseldagpenge efter § 7, opgøres som det fravær, der resterer, når afholdt fravær med ret til barseldagpenge er opgjort efter stk. 1-4.

Stk. 6. Opgørelsen af afholdt udskudt fravær med ret til barseldagpenge sker på ugebasis efter stk. 1-4 på grundlag af det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren er berettiget til barseldagpenge for efter barsellovens § 33 på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes.

Nedsættelse af de ugentlige barseldagpenge for lønmodtagere, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid

§ 2. Til lønmodtagere ydes nedsatte ugentlige barseldagpenge fra Udbetaling Danmark ved graviditet under delvis fravær fra arbejdet før 4-ugers perioden før forventet fødsel,

1) når lægen skønner, at arbejdet kun kan bestrides delvist på grund af sygeligt forløbende graviditet, der medfører risiko for kvindens helbred eller for fostret,

2) når to eller flere behandlinger, der af samme årsag er foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvis fravær fra arbejdet, eller

3) når fraværet skyldes, at arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret.

Stk. 2. Lønmodtagere, der arbejder på nedsat tid i de sidste 4 uger før forventet fødsel, er berettiget til barseldagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter.

Stk. 3. Nedsatte barseldagpenge efter stk. 1-2 kan udbetales, når fraværet fra arbejdet udgør mindst 4 timer pr. uge.

Stk. 4. Lønmodtagere, der under fravær efter barsellovens § 7, § 8, stk. 6, eller § 9 påbegynder arbejde på nedsat tid, er berettiget til barseldagpenge for det antal timer, det ugentlige fravær omfatter.

Stk. 5. Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som kan få forlænget barseldagpengeperioden efter § 5, kan få udbetalt barseldagpenge for fravær på ned til 1 time inden for en uge.

Stk. 6. Lønmodtagere, der påbegynder arbejde efter stk. 4 på nedsat tid, og som ikke kan få forlænget barseldagpengeperioden efter § 5, kan ikke få udbetalt supplerende barseldagpenge, når det ugentlige fravær udgør mindre end 20 pct. af den maksimale ugentlige arbejdstid, der kan udbetales barseldagpenge for ved fuldt fravær.

Stk. 7. Det ugentlige fravær efter stk. 2 og efter stk. 4 opgøres som det maksimale ugentlige timetal, som lønmodtageren har ret til barseldagpenge for efter barsellovens § 33, med fradrag for det antal timer i ugen, hvori lønmodtageren har været i beskæftigelse.

Opgørelse af fraværsperioder med ret til barseldagpenge for selvstændige erhvervsdrivende

§ 3. For en selvstændig erhvervsdrivende opgøres fraværet som en uge, når arbejdet i en uge ikke har været genoptaget, og som en halv uge, når arbejdet i en uge har været genoptaget med den halve normale ugentlige arbejdstid eller mindre.

Stk. 2. Hvis en selvstændig erhvervsdrivende i en uge har genoptaget arbejdet med mere end halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, anses arbejdet for genoptaget på fuld tid i denne uge.

Stk. 3. Såfremt en fraværsperiode for en selvstændig erhvervsdrivende starter eller slutter inden for en uge, opgøres det ugentlige fravær for denne uge med udgangspunkt i barsellovens § 37, stk. 2, som det antal dage, fraværet omfatter, divideret med 5.

Nedsættelse af de ugentlige barseldagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, når fraværet er mindre end den fulde ugentlige arbejdstid

§ 4. Til selvstændige erhvervsdrivende udbetales nedsatte ugentlige dagpenge ved graviditet i de tilfælde, der er nævnt i § 2, stk. 1, litra a og c, når den pågældende højst kan udføre halvdelen af sit normale arbejde.

Stk. 2. Til selvstændige erhvervsdrivende kan der udbetales nedsatte ugentlige dagpenge i 4-ugers perioden før fødslen, når den ugentlige arbejdstid ikke udgør mere end halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 3. Selvstændige erhvervsdrivende, der under fravær efter barsellovens § 7, § 8, stk. 6, eller § 9 påbegynder arbejde i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid, er berettiget til nedsatte ugentlige barseldagpenge efter stk. 4.

Stk. 4. Til selvstændige erhvervsdrivende udbetales barseldagpenge efter stk. 1-3 med et beløb pr. uge, som svarer til halvdelen af barseldagpengebeløbet pr. uge ved fuldt fravær.

Forlængelse af barseldagpengeperioden, når arbejdet har været genoptaget delvist

§ 5. Barseldagpengeperioden kan for lønmodtagere forlænges med den tid, hvor arbejdet har været genoptaget delvist efter § 2, stk. 4, i det omfang den genoptagne arbejdstid har været nedsat i forhold til den arbejdstid, den pågældende tidligere har haft.

Stk. 2. Barseldagpengeperioden for selvstændige erhvervsdrivende forlænges med halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid for uger, hvor arbejdet efter § 4, stk. 3, har været genoptaget i op til halvdelen af den normale ugentlige arbejdstid.

Stk. 3. Barseldagpengeperioden kan ikke forlænges, når arbejdet genoptages delvist i en periode, hvor det ugentlige dagpengebeløb er nedsat efter barsellovens § 21, stk. 3.

Stk. 4. Barseldagpengeperioden kan ikke forlænges med den tid, hvor en moder har genoptaget arbejdet delvist i de første to uger efter fødslen.

Afvikling af barseldagpengeperioder, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet

§ 6. Barseldagpenge for en periode, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter barsellovens § 7 eller § 8, stk. 6, kan udbetales som barseldagpenge under en forlænget periode, hvori arbejdet fortsat er genoptaget delvis.

Stk. 2. Hvis arbejdet er genoptaget på fuld tid i en uge, hvor der er ret til fravær efter barsellovens § 7 eller § 8, stk. 6, bortfalder retten til barseldagpenge for denne uge.

Stk. 3. Barseldagpenge for en periode, der er forlænget ved delvis genoptagelse af arbejdet under fravær efter barsellovens § 9, kan udbetales som barseldagpenge under en forlænget periode, hvori arbejdet er genoptaget delvis, eller udbetales som barseldagpenge under udskudt fravær, jf. § 7.

Udbetaling af barseldagpenge under udskudt fravær

§ 7. Barseldagpenge kan udbetales under udskudt fravær, når der er gået mere end 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet, hvis barseldagpengeretten efter barsellovens § 21 ikke er opbrugt, og barnet ikke er fyldt 9 år.

Stk. 2. Udbetaling af barseldagpenge under udskudt fravær er betinget af, at ansøgeren har haft barseldagpengeret og været i beskæftigelse inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i et omfang, der svarer til den udskudte periode, der ansøges om barseldagpenge for.

Stk. 3. Beregningen af barseldagpenge i forbindelse med udskudt fravær sker på grundlag af indtægt og ugentligt timetal på det tidspunkt, hvor det udskudte fravær afholdes.

Stk. 4. Barseldagpenge under udskudt fravær kan udbetales for fravær på ned til 1 time inden for en uge.

Kapitel 2

Fordeling af barseldagpengeret mellem forældrene under forældreorlov

§ 8. Hvis forældrene er uenige om fordeling af den periode, hvori der er ret til barseldagpenge efter barsellovens § 21, skal barseldagpengene først ydes

1) til indehaveren af forældremyndigheden, når denne alene tilkommer den ene af forældrene, og

2) til den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, hvis forældrene har fælles forældremyndighed og ikke lever sammen.

Stk. 2. Hvis ingen af forældrene opfylder betingelserne i stk. 1 for at få barseldagpenge ydet først, kan hver af forældrene forbeholde sig ret til halvdelen af den barseldagpengeperiode, der er ret til efter barsellovens § 21.

Stk. 3. En forælder, der vil forbeholde sig ret til barseldagpenge efter stk. 1 og 2, skal skriftligt give Udbetaling Danmark meddelelse herom, inden der er udbetalt barseldagpenge til den anden forælder for den periode, som forbeholdet omfatter.

Stk. 4. Et forbehold efter stk. 2 bortfalder, såfremt den forbeholdte ret til fravær ikke er udnyttet inden for de første 46 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet eller i umiddelbar forlængelse heraf i forbindelse med en forlænget orlov.

[ En forælder ikke omfattet af dansk lovgivning (bor ikke sammen) ] § 9. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene ikke bor sammen, og den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, har barnet boende, kan der ydes barseldagpenge til denne under forældreorlov i 32 uger efter barsellovens §§ 21-23.

Stk. 2. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene ikke bor sammen, og den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning, ikke har barnet boende, kan der ydes barseldagpenge til denne under forældreorlov i 16 uger efter barsellovens §§ 21-23 under forudsætning af, at forældreorloven tilbringes sammen med barnet.

[ En forælder ikke omfattet af dansk lovgivning (bor sammen) ] § 10. Såfremt kun den ene af barnets forældre er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, og forældrene bor sammen, kan der til denne forælder ydes barseldagpenge under forældreorlov i 16 uger efter barsellovens §§ 21-23.

Stk. 2. Hvis forældrene kan dokumentere, at den anden forælder, i perioden mellem den 14. og 46. uge efter barnets fødsel eller modtagelse, får udbetalt en offentlig forsørgelsesydelse under forældreorlov i en kortere periode end 16 uger, kan der, til den forælder, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, udbetales barseldagpenge under forældreorlov i et yderligere antal uger, således at forældrenes samlede forældreorlov med forsørgelsesydelse mellem den 14. og 46. uge efter barnets fødsel eller modtagelse udgør 32 uger.

Kapitel 3

Optjening og udbetaling af ferieydelse

§ 11. Lønmodtagere, der ikke på ferietidspunktet har ret til løn under ferie, feriegodtgørelse, feriedagpenge eller anden økonomisk ydelse under ferie, har ret til ferieydelse optjent i de første 14 uger efter fødslen. Ferieydelsen optjenes med 0,07 feriedag pr. kalenderdag og beregnes efter barsellovens § 33, stk. 1, og § 35 og afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Ferieydelsen kan således maksimalt udgøre

   
 
Højeste dagpengebeløb pr. uge × 6,86
 
5
   
d.v.s. 5.406 kr. i 2012.
   

Stk. 2. En fader, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barsellovens § 7, stk. 2, indtræder i retten til optjening af ferieydelse.

Stk. 3. En adoptant, der indtræder i moderens ret til fravær i de første 14 uger efter barsellovens § 8, stk. 8, 3. pkt., indtræder i retten til optjening af ferieydelse.

Stk. 4. Optjening af ferieydelse med udbetaling det efterfølgende ferieår sker i perioden fra 1. januar til 31. december. Ferieåret er perioden fra 1. maj til 30. april.

Stk. 5. Hvis lønmodtageren genoptager arbejdet helt eller delvist i de første 14 uger efter fødslen, optjenes der ikke ferieydelse for den tid, arbejdet er genoptaget.

[ Udbetaling Danmark anmodes om udbetaling af ferieydelse ] § 12. Anmodning om udbetaling af ferieydelse indgives til Udbetaling Danmark.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan udbetale ferieydelsen fra 1. maj i året efter optjeningsåret.

Stk. 3. Ferieydelsen bortfalder, hvis der ikke er indgivet anmodning om udbetaling for et ferieår senest 30. juni i det efterfølgende ferieår.

Stk. 4. Hvis perioden for optjening af ferieydelse ligger henover et årsskifte, skal der indgives anmodning om udbetaling i hvert ferieår.

[ Ret til ferieydelse ] § 13. Uanset bestemmelsen i § 11, stk. 1, 1. pkt., er lønmodtagere, der opfylder betingelserne i stk. 2-4, berettiget til en ferieydelse.

Stk. 2. Lønmodtagere, der i de første 14 uger efter fødslen på grund af barselorloven har haft en lavere indtægt end før orloven, er berettiget til ferieydelse, i det omfang den udbetalte feriegodtgørelse pr. dag er lavere, end den fulde ferieydelse pr. dag ville have været.

Stk. 3. For et medlem af en arbejdsløshedskasse, der er optaget i arbejdsløshedskassen som nyuddannet, jf. § 41, stk. 1, nr. 3, litra b, (dimittend) i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., skal der ved opgørelsen af antallet af dage med ret til ferieydelse fratrækkes det antal dage, hvor der er ret til feriedagpenge.

Stk. 4. Modtageren af ferieydelsen skriver under på en erklæring om, at der ikke er ret til anden økonomisk ydelse under ferie.

[ Udbetaling af ferieydelse ] § 14. Ferieydelsen udbetales som en engangsydelse i ferieåret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ydelsen kan udbetales samtidig med udbetaling af syge- eller barseldagpenge.

Stk. 3. Hvis perioden for optjening af ferieydelse, jf. § 11, stk. 1, ligger henover et årsskifte, optjenes ferieydelsen til forholdsmæssig udbetaling i hvert af de to ferieår.

Kapitel 4

Anmeldelse af fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel

Arbejdsgivers anmeldelse af fravær

§ 15. Arbejdsgiveren skal anmelde lønmodtagerens fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via SDPI-løsningen.

Stk. 2. Lønmodtageren skal anmode om dagpenge efter § 21.

Et ledig medlems anmeldelse af fravær

§ 16. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barseldagpenge ved fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal senest 8 uger efter fødslen anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barsellovens § 30, stk. 4.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal anmelde den lediges fravær til Udbetaling Danmark senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barsellovens § 30, stk. 5. Anmeldelse skal ske via SDPI-løsningen.

Stk. 3. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. barsellovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde fraværet til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt.

Stk. 5. Det ledige medlem skal anmode om dagpenge efter § 22, stk. 3 og 4.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmeldelse af fravær

§ 17. En selvstændig erhvervsdrivende, der vil ansøge om dagpenge i forbindelse med fravær på grund af graviditet før 4 uger før forventet fødsel, skal anmelde fraværet til Udbetaling Danmark senest 3 uger efter første fraværsdag. Anmeldelse skal ske via SDPI-løsningen.

Stk. 2. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet er modtaget, når den selvstændige på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde fraværet til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmelde rettidigt.

Stk. 4. Den selvstændige erhvervsdrivende skal anmode om dagpenge efter § 23.

Dokumentation m.v.

§ 18. Ved fravær efter barsellovens § 6, stk. 2, nr. 1, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og forventet eller faktisk varighed af fraværet.

Stk. 2. Til brug for dokumentation for ret til dagpenge kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring.

Stk. 3. Sker der ændringer af det efter stk. 1 oplyste, skal Udbetaling Danmark snarest muligt og senest 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, have oplysning herom.

Stk. 4. Hvis oplysning efter stk. 3 om forøgelse af fraværets omfang eller længde er givet senere end 3 uger efter, at ændringen er indtrådt, får ændringen først virkning fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget meddelelse herom.

Stk. 5. Til brug for indhentning af dokumentation efter stk. 3 kan Udbetaling Danmark indhente en lægeerklæring.

Stk. 6. Lægeerklæring, jf. stk. 2 og stk. 5, betales af Udbetaling Danmark.

Stk. 7. Udbetaling Danmark kan fastsætte en tidsfrist for, hvornår en lægeerklæring, der indhentes efter stk. 2 eller stk. 5, skal være indsendt.

Stk. 8. Hvis erklæringen afleveres efter den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat efter stk. 7, falder retten til dagpenge bort fra og med den dag, hvor Udbetaling Danmark skulle have haft erklæringen i hænde, til og med dagen før den dag, hvor Udbetaling Danmark har modtaget erklæringen.

[ Oplysningsforpligtelser ] § 19. Ved fravær efter barsellovens § 6, stk. 2, nr. 2, skal Udbetaling Danmark have oplysning om årsag, omfang og varighed af det berettigede fravær samt for en beskæftiget lønmodtager en erklæring fra arbejdsgiver om, at der ikke kan tilbydes anden passende beskæftigelse.

Stk. 2. Foreligger der usikkerhed om en eventuel risiko for fosteret ved arbejdet, men uden en fyldestgørende dokumentation herfor, kan Udbetaling Danmark begynde udbetaling af dagpenge og samtidig hermed anmode ansøgeren og arbejdsgiveren om at fremsende yderligere dokumentation.

Stk. 3. Udbetaling Danmark fastsætter en tidsfrist for, hvornår der skal foreligge fyldestgørende dokumentation efter stk. 2 for, at dagpengeudbetalingen kan fortsætte.

Stk. 4. Foreligger der ikke fyldestgørende dokumentation ved udløbet af den i stk. 3 fastsatte frist, kan der ikke efter fristens udløb udbetales dagpenge, før fra den dag, hvor der efter Udbetaling Danmarks vurdering foreligger fyldestgørende dokumentation.

[ For sen indlevering af dokumentation ] § 20. Hvis en dokumentation, der er forlangt af Udbetaling Danmark efter §§ 18 og 19, indgives for sent eller udebliver, kan Udbetaling Danmark se bort herfra, når ansøgeren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været forhindret i at fremskaffe dokumentationen, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rettidigt.

Kapitel 5

Anmodning om barseldagpenge ved fravær på grund af graviditet, barsel og adoption

Lønmodtagers anmodning om barseldagpenge og arbejdsgivers afgivelse af oplysninger om fravær

§ 21. En lønmodtagers anmodning om barseldagpenge skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmodning om barseldagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barsellovens § 30, stk. 2.

Stk. 2. Har arbejdsgiveren udbetalt løn under fraværet, skal lønmodtagerens anmodning om barseldagpenge efter ophør af lønudbetalingen indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter, at udbetaling af løn fra arbejdsgiveren er ophørt, jf. barsellovens § 30, stk. 3.

Stk. 3. En arbejdsgiver skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via SDPI-løsningen.

Stk. 4. Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge ved at udfylde et skema, der udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet, og sende det til Udbetaling Danmark.

Stk. 5. En lønmodtager, som ikke har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 6. Hvis anmodningen om barseldagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1 eller 2, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at en lønmodtager har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen.

Et ledigt medlems anmodning om barseldagpenge

§ 22. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der ønsker at søge om barseldagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barsellovens § 30, stk. 4.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal via SDPI-løsningen anmelde medlemmets fravær til Udbetaling Danmark senest 1 uge efter, at medlemmet har anmeldt fraværet til arbejdsløshedskassen, jf. barselloven § 30, stk. 5.

Stk. 3. Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge ved at udfylde et skema, der udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af arbejdsløshedskassens anmeldelse af fraværet, og sende det til Udbetaling Danmark. Anmodningen skal ske senest 8 uger efter modtagelsen af underretningsbrevet, jf. barsellovens § 30, stk. 6.

Stk. 4. Et ledigt medlem, som ikke har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5. Hvis anmeldelsen af fraværet er sket efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmeldelsen, jf. barsellovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Hvis anmodningen om barseldagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 3, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmeldelsen af fraværet eller anmodningen om barseldagpenge er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmelde eller anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmeldelsen eller anmodningen ikke er sket rettidigt.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om barseldagpenge

§ 23. En selvstændig erhvervsdrivende, der vil ansøge om barseldagpenge i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, skal anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse. Påbegyndes en fraværsperiode på et senere tidspunkt, skal anmodning om barseldagpenge indgives senest 8 uger efter 1. fraværsdag i denne periode, jf. barsellovens § 30, stk. 2. Anmodningen skal ske via SDPI-løsningen

Stk. 2. Hvis anmodningen om barseldagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens § 30, stk. 7, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen om barseldagpenge er modtaget, når den selvstændige erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt.

Kapitel 6

Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn

Dokumentation m.v.

§ 24. Betingelsen om sygeperiodens længde i barsellovens § 26 anses for opfyldt, når det attesteres af en læge, som behandler barnet, at barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende behandlingsinstitution i 12 dage eller mere. Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis det lægeligt skønnes forsvarligt.

[ Maks. dagpengebeløb og fordeling mellem forældre ] § 25. Dagpengene til barnets forældre kan tilsammen højst udgøre det højeste dagpengebeløb efter barsellovens § 35.

Stk. 2. Kan forældrene ikke blive enige om, hvorledes dagpengene efter stk. 1 skal fordeles imellem dem, skal dagpengene fordeles efter de retningslinjer, der er angivet i § 8.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale et højere beløb end det højeste dagpengebeløb efter barsellovens § 35, således at dagpengene til hver af forældrene beregnes på grundlag af den timefortjeneste, som pågældende selv ville være berettiget til under fravær fra arbejdet. Dagpengene til hver af forældrene kan højst udgøre det højeste dagpengebeløb efter barsellovens § 35.

Lønmodtagerens anmodning om dagpenge og arbejdsgiverens afgivelse af oplysninger om fraværet

§ 26. En lønmodtagers anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barsellovens § 31, stk. 1.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal afgive oplysninger om lønmodtagerens fravær i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via SDPI-løsningen.

Stk. 3. Lønmodtageren skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge ved at udfylde et skema, der udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har afgivet, og sende det til Udbetaling Danmark.

Stk. 4. En lønmodtager, som ikke har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at lønmodtageren har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen.

Et ledigt medlems anmodning om dagpenge og arbejdsløshedskassens afgivelse af oplysninger om fraværet

§ 27. Et ledigt medlems anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barsellovens § 31, stk. 1.

Stk. 2. Arbejdsløshedskassen skal afgive oplysninger om medlemmets fravær i forbindelse med pasning af alvorligt syge børn til brug for Udbetaling Danmarks behandling af sagen. Oplysningerne skal afgives via SDPI-løsningen.

Stk. 3. Det ledige medlem skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge ved at udfylde et skema, der udsendes sammen med underretningsbrevet fra SDPI-løsningen på baggrund af de oplysninger, som arbejdsløshedskassen har afgivet, og sende det til Udbetaling Danmark.

Stk. 4. Et ledigt medlem, som ikke har modtaget et underretningsbrev fra SDPI-løsningen, skal anmode Udbetaling Danmark om dagpenge på en blanket, der anvises af Udbetaling Danmark.

Stk. 5. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens § 31, stk. 1, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når det ledige medlem på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis fristen overskrides med højst en uge og overskridelse af fristen skyldes, at den ledige har afventet modtagelse af et underretningsbrev fra SDPI-løsningen.

En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge

§ 28. En selvstændig erhvervsdrivendes anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselloven § 31, stk. 1. Anmodning skal ske via SDPI-løsningen.

Stk. 2. Hvis anmodningen om dagpenge er indgivet efter den frist, der fremgår af stk. 1, bortfalder retten til dagpenge for den periode, der ligger før anmodningen, jf. barsellovens § 31, stk.1, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan dog udbetale dagpenge for tiden før anmodningen er modtaget, når den selvstændige erhvervsdrivende på grund af hospitalsophold har været forhindret i at anmode til tiden, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at anmodningen ikke er sket rettidigt. Det samme gælder, hvis overskridelse af fristen skyldes driftsforstyrrelser hos SDPI-løsningen af et omfang og en varighed, der har afskåret den selvstændige erhvervsdrivende fra at anmode rettidigt.

Kapitel 7

Indtægter, der henregnes til lønindtægt og til selvstændig erhvervsindtægt

§ 29. Til lønindtægt regnes:

1) De indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

2) Arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

3) A-indkomst, som en aktionær eller anpartshaver har indtjent ved arbejde for selskabet.

4) Ydelser efter lov om børnepasningsorlov til personer, der ved fraværets begyndelse var omfattet af reglerne i lov om børnepasningsorlov, og som under orloven modtog både orlovsydelse og løn fra arbejdsgiveren.

5) Supplerende tilskud efter lov om social service til forældre med børnepasningsorlov.

Stk. 2. Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

Stk. 3. Værnepligtsløn ved forsvaret og civilforsvaret samt rådighedsvederlag inden for hjemmeværnet er omfattet af de bestemmelser, der er fastsat for lønindtægt.

Stk. 4. Feriegodtgørelse medregnes ikke ved beregningen af timeindtægten i medfør af barsellovens § 33, stk. 1.

[ Indtægt for selvstændige erhvervsdrivende ] § 30. Som indtægt for selvstændige erhvervsdrivende regnes erhvervsindtægter, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats ved selvstændig erhvervsvirksomhed, og som ikke efter § 29, stk. 1-3, regnes for lønindtægt.

Stk. 2. Indtægt som medarbejdende ægtefælle regnes som selvstændig erhvervsindtægt, medmindre der er tale om en lønaftale efter kildeskattelovens § 25 A.

Stk. 3. Godtgørelser for medlemskab af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, som i væsentlig grad skyldes den pågældendes egen arbejdsindsats, regnes til selvstændig erhvervsindtægt.

Kapitel 8

Beregning af barseldagpenge til selvstændige erhvervsdrivende på grundlag af arbejdsfortjenesten ved selvstændig virksomhed

§ 31. Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, har ret til barseldagpenge på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomheden, dog højst det beløb, der er nævnt i barsellovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. Som dokumentation for arbejdsfortjenesten anvendes skattemyndighedernes årsopgørelse for det seneste regnskabsår på grundlag af indgivet selvangivelse. Hvis selvangivelse er indgivet rettidigt, men årsopgørelsen på grundlag heraf endnu ikke foreligger, anvendes årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår. Det samme gælder, hvis der er bevilget udsættelse med indsendelse af selvangivelsen.

Stk. 3. Hvis den selvstændige erhvervsdrivende har drevet virksomhed i en kortere periode, således at selvangivelse som selvstændig for et helt regnskabsår ikke er indgivet, anvendes i stedet

1) den seneste årsopgørelse som lønmodtager, eller

2) et revisorattesteret regnskab for virksomheden for et helt år opgjort efter samme principper som årsopgørelsen. Regnskabet skal senest være Udbetaling Danmark i hænde 6 uger efter anmodningen om barseldagpenge.

Stk. 4. Det er en betingelse for retten til barseldagpenge, at den selvstændige erhvervsdrivende afleverer dokumentation i overensstemmelse med stk. 2 og 3.

Stk. 5. En selvstændig erhvervsdrivende, der har tilmeldt sig en frivillig forsikring efter reglerne i sygedagpengelovens kapitel 16, er berettiget til mindst 2/3 af det beløb, der er nævnt i barsellovens § 35, stk. 1, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste.

[ Brug af årsopgørelse til beregningsgrundlag ] § 32. Som beregningsgrundlag for en selvstændig erhvervsdrivende, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom korrigeret for renteudgifter og renteindtægter, der vedrører virksomheden.

2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

3) Egne syge- og barseldagpenge og andre indtægter, jf. bekendtgørelsens § 30, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 1, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

2) Egne syge- og barseldagpenge og andre indtægter, jf. bekendtgørelsens § 30, stk. 1 og 3.

Stk. 3. Barseldagpenge beregnet efter stk. 1 og 2, og barseldagpenge udbetalt efter bekendtgørelsens § 31, stk. 5, kan ikke reguleres som følge af senere ændring af arbejdsfortjenesten.

Stk. 4. Ved beregning af barseldagpenge til personer, der før barseldagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barsellovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 3, nr. 2.

Kapitel 9

Beregning af barseldagpenge til lønmodtagere i tilfælde, hvor barsellovens § 33, stk. 1, 1. pkt., ikke kan anvendes

§ 33. Til lønmodtagere med ikke på forhånd fastsat arbejdstid eller timefortjeneste beregnes barseldagpenge under fraværet på grundlag af det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste i de seneste 4 uger før fraværets begyndelse.

Stk. 2. Samme beregningsmåde kan anvendes til lønmodtagere, hvis beskæftigelse ved fraværets begyndelse er eller under fraværet midlertidigt ville have været afbrudt på grund af produktionsstop som følge af råvaremangel, vejrlig og lignende, såfremt timefortjenesten ikke kan fastslås.

Stk. 3. Hvis antallet af arbejdstimer i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanligt, anvendes det gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timefortjeneste inden for de seneste 13 uger før fraværets begyndelse.

[ Skiftende arbejdstid i turnus ] § 34. Ved skiftende arbejdstid i en på forhånd fastlagt turnus, hvor arbejdstiden i enkelte uger i turnusperioden overstiger normaltimetallet, kan der udbetales mere end det ugebeløb, der er nævnt i barsellovens § 35, stk. 1.

Stk. 2. For hele turnusperioden kan der pr. arbejdstime højst udbetales det i barsellovens § 35, stk. 1, nævnte ugebeløb divideret med det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. uge i turnusperioden.

Stk. 3. Ved arbejde i holddrift, hvor den normale overenskomstmæssige arbejdstid på 2. og 3. skift afviger fra den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde, beregnes barseldagpengene på grundlag af den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde og lønmodtagerens timefortjeneste ved dagarbejdet, dog højest med det beløb, der er nævnt i barsellovens § 35, stk. 1.

Stk. 4. Ved weekendarbejde, hvorved forstås arbejde, der i henhold til gældende overenskomst som udgangspunkt alene udføres på lørdage eller søndage, og hvorved den overenskomstmæssige arbejdsforpligtelse herved er opfyldt, beregnes et særligt timebeløb ved at dividere den normale overenskomstmæssige arbejdstid ved dagarbejde med den normale overenskomstmæssige arbejdstid for weekendarbejde og gange med det maksimale timebeløb efter barsellovens § 35, stk. 1.

Stk. 5. Hvis barselorlov påbegyndes under aftalt arbejdsfordeling, beregnes barseldagpengene på grundlag af henholdsvis mistet timeindtægt og mistede arbejdsløshedsdagpenge. Ved ophør af arbejdsfordeling beregnes barseldagpengene alene på grundlag af den mistede timeindtægt.

[ Lønmodtagere med ukendt arbejdstid ] § 35. For lønmodtagere med ukendt arbejdstid anvendes samme beregningsmåde som efter ATP-loven, når det gennemsnitlige ugentlige timetal inden for de seneste 4 uger før fraværsperiodens begyndelse skal opgøres. Hvis indtjeningen i 4-ugers perioden ikke kan anses for sædvanlig, anvendes i stedet indtjeningen inden for de seneste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse. For provisionslønnede sælgere foretages beregningen dog på grundlag af indtægten i de seneste 9 måneder før fraværsperiodens begyndelse.

Stk. 2. Barseldagpengebeløbet udgør det efter barsellovens § 35, stk. 1, beregnede timebeløb ganget med det gennemsnitlige antal timer opgjort efter stk. 1, jf. dog barsellovens § 34.

[ Barseldagpenge til delvist arbejdsledige A-kassemedlemmer ] § 36. Barseldagpenge til medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der er delvis arbejdsledige og har et varierende antal arbejdstimer pr. uge, jf. bekendtgørelsens § 33, beregnes på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i de sidste 4 uger før fraværsperiodens begyndelse.

Stk. 2. Hvis medlemmet har været ledigt i mindre end 4 uger, beregnes barseldagpengene på grundlag af det gennemsnitlige antal ledighedstimer i den tid, lønmodtageren har været ledig.

Stk. 3. Barseldagpenge til nyuddannede, jf. barsellovens § 27, stk. 1, nr. 3, udgør samme beløb, som pågældende kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt.

Stk. 4. For ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der har pligt til aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, bortfalder aktiveringspligten, når der er ret til fravær efter barsellovens kapitel 4, og barselsdagpengene udgør det beløb, som den pågældende ville være berettiget til at modtage i arbejdsløshedsdagpenge, hvis den pågældende ikke havde ret til barseldagpenge og ikke var omfattet af pligt til aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

[ Barseldagpenge ift. tabt arbejdsfortjeneste pga. handicappet barn ] § 37. Barseldagpenge til personer, der før barseldagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog et vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barsellovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, beregnes på grundlag af den beskæftigelse, som de pågældende ville have haft, hvis de havde været i arbejde.

[ Barseldagpenge til sømænd mv. ] § 38. Barseldagpenge til personer, der har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes på samme måde som efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse m.v.

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1000 af 19. august 2010 om ret til barselsdagpenge.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 26. november 2012

Marie Hansen

/ Jens Erik Zebis