Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Juridisk Leksikon

Juridisk Leksikon

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

A

abeyance
1. Når ejerskabet af en ejendom/ejendel ikke er fastslået. 2. Uafklaret; ubestemt.
able-bodied
Fysisk duelig, og i stand til at tage et job eller arbejde i militæret; I stand til at sørge for sig selv.
abolitionistisk
At gå ind for afskaffelse. Et abolitionistisk syn på straf indebærer at straf bør afskaffes helt. Se desuden minimalistisk.
abortion
Abort.
about
1. Vedrørende/om. 2. Cirka (f.eks. "about 100 dollars")
abrogate
Afskaffe el. ophæve.
absence
Fravær.
absolut reklamationsfrist
En frist på 2 år, inden for hvilken køber kan påberåbe sig mangler ved salgsgenstanden. Før ændringen af købeloven I 2002, var fristen på 1 år. Den absolutte reklamationsfrist er ufravigelig I forbrugerforhold, jf. Købeloven. Ud over iagttagelsen af…
absolutisme
Også enevælde". Betegnelsen for en statsform, hvor al magt I princippet er samlet hos en hersker. I Danmark havde vi enevælde fra 1660 - 1848."
absorptionsprincippet
Strafferetlig princip om at den strengeste strafferamme anvendes I situationer som omfattes af flere delikter.
abstention
Når Højesteret nægter at gøre brug af sin føderale jurisdiktion, eller afvise at behandle et spørgsmål om 'state law' der udspringer fra en appelleret dom.
abstrakt faredelikt
Delikt, hvis formål er at undgå at abstrakt farlige situationer opstår (f.eks. Et forbud mod at køre over for rødt uanset om der er andre I området).
abuse
Misbrug.
abut
Støde op til; Når to ejendomme ligger lige op til hinanden.
accept
I aftaleretten: Et aftaleretligt løfte og påbud hvorved tilbudsmodtager erklærer at være bundet af tilbuddet og samtidig binder tilbudsgiver til at opfylde aftalen.
accept af risiko
I erstatningsretten: At skadelidte afskæres fra fuld erstatning, fordi skadelidt har indladt sig frivilligt på at tage en risiko.
acceptance
Accept (af tilbud).
acceptfrist
Frist inden for hvilken tilbudsmodtager kan acceptere et tilbud, jf. aftalelovens §§ 2 og 3.
accesorisk
Sekundær.
access
Adgang; tilkørelse; tilgang.