Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'U'

Termer startende med 'U'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

U

U
1. "Ugeskrift for Retsvæsen" (også "UfR"). 2. På jurastudiet bruges bogstavet "U" ofte som forkortelse for undtagelser, evt. efterfulgt af et tal, hvis der er flere undtagelser, f.eks. U1, U2 osv.
uagtsomhed
Tilsidesættelse af den agtpågivenhed som i pågældende situation er krævet. Der sondres ofte mellem simpel og grov uagtsomhed. I forsikringsretten defineres grov uagtsomhed oftest som at adfærden har indebåret en "indlysende fare" for den faktisk…
ubiquitetsprincippet
I strafferetten, et princip hvorefter der kan straffes for overtrædelsen af forårsagelsesdelikter, såfremt følgevirkningen heraf er indtrådt i landet. Der er således mulighed for at straffe for forbrydelser, der begås i udlandet, såfremt følgen af…
UCP 500
Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.Internationale rembursregler.
udarving
Arving i 2. eller 3. arveklasse (omfattes ikke af reglerne om tvangsarv).
udeblivelsesdom
Dom der fældes over en part, hvis denne udebliver fra domsforhandligen.
uden obligo el. uden forbindtlighed
Se opfordring til tilbud.
udlån
Pengebeløb som en kunde har lånt af et pengeinsitut.
udlånsrente
Den rente som en kunde skal betale af sit lån.
udlæg
Når der foretages udlæg, sikres kreditor fyldestgørelse for et pengekrav via skyldners aktiver. Udlæg stiftes ved fogedrettens beslutning og kan ikke stiftes ved aftale. Der kan foretages udlæg i ikke-fritagne aktiver (trangsbeneficiet), jf. RPL §§…
udpantning
Se udlæg.
udstedende bank
Den bank der i remburs åbner en remburskonto.
udvidende fortolkning
Fortolkningsform, der udvider reglens område. Dette fører til en såkaldt analogislutning.
UfR
Ugeskrift for Retsvæsen (også "U").
ugyldighed
Uden retsvirkning eller retlige konsekvenser. I aftaleretten skelnes mellem svage ugyldighedsgrunde (kræver ond tro) og stærke ugyldighedsgrunde (kræver ikke ond tro).
UIFSA
Uniform Interstate Family Support Act
ultra vires (lat.)
Uden autoritet. En handling, som overstiger den magt eller autoritet en person eller organisation har.
ulykkesdefinition, forsikringsretlig
Der skelnes i forsikringsretten mellem den nye og den gamle ulykkesdefinition. Efter den gamle ulykkesdefinition er en ulykke en "tilfældig, pludselig udefrakommende indvirkning med påviselig beskadigelse af legemet til følge". I den nyere…
umiddelbar fogedforretning
Gennemtvingelse af krav på andet end penge, ved fogedrettens hjælp, jf. RPL §§ 596 - 597, f.eks. ved at skyldner fratages et aktiv (tilbagetagelse), en lejer udsættes eller der gives adgang til en ejendom. Der kan kun ske gennemtvingelse af…
umyndig
En person som er mindreårig (under 18 år) eller er blevet frataget sin retlige handleevne.