Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'P'

Termer startende med 'P'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

P

pacta sunt servanda (lat.)
Aftaler skal overholdes.
pacta sunt servanda
Retsgrundsætning, der betyder at "aftaler skal overholdes".
pant
Overdragelse til sikkerhed. Pant kræver iagttagelsen af en sikringsakt, der afhænger af hvilken aktivtyper panterettigheden angår, for at være beskyttet mod tredjemandsrettigheder.
pantebrev
Dokument, som stifter pant.
pantebrevsudlæg
Udlæg for at inddrive pantegæld. Panthaver som foretager pantebrevsudlæg er ikke en kreditor, men derimod aftaleerhverver, medmindre han inddriver anden gæld, som ikke er sikret ved panteretten.
panthaver
Fysisk/juridisk person der har pant (=sikkerhed) i en andens aktiv (panthaver=kreditor, og sikkerhed=pantet).
pantsætter
Fysisk/juridisk person der har stillet sikkerhed i pantet (pantsætter er skyldner, og sikkerheden er i pantet).
par value shares
Aktier, udstedt af firmaet til mindstespris.
paralegal
En person er ikke er advokat eller ikke handler i sin egenskab som advokat, men tilbyder et begrænset antal juridiske ydelser.
parallel agreement
Paralleloverenskomst.
pardon
Benåde el. tilgive; benådning.
parens patriae (lat.)
Indenfor engelsk common law: rettens ret til at tage uhæmmede beslutninger ang. personersome ikke kan tage vare på sig selv, f.eks. børn eller psykiske syge.
parent company
Moderselskab.
pari delicto (lat.)
Lige så skyldige. Hvis begge parter har udvist ligeså meget skyld, f.eks ved misligholdelse af en aftale.
pari passu (lat.)
Retfærdigt og uden fortrinsret. Ved konkurser, at aktiver fordeles ligeligt mellem kreditorer.
parity
Paritet.
parlamentarisme
Statsform, hvor regeringen skal have flertallet bag sig (positiv parlamentarisme) eller ikke må have et flertal imod sig (negativ parlamentarisme). Indført i Danmark i 1901 efter Estrups provisorietid.
Parlement de Paris
Retshistorisk. En domstol der fungerede som modvægt til kongen og benyttede romerret (kun) i sager fra områder hvor romerretten var gældende.
parochial
Provincielt el. snæversynet.
parol
Mundtlig.