Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'G'

Termer startende med 'G'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

G

Gammeltoft-Hansen, Hans
Folketingets ombudsmand på nuværende tidspunkt (2007).
gap-filling
Udfyldende.
garantiforskrift
Formel retsregel, som har betydning for afgørelsens indholdsmæssige lovlighed og rigtighed.
garnishment
Udlæg el. stævning til tredjepart.
GATT
Se General Agreement on Tariffs and Trade.
gavel
Dommerens hammer.
GBP
Forkortelse for britisk pund (Britisk valuta)
gebyr
Prisen for et produkt eller en serviceydelse.
General Agreement on Tariffs and Trade
Multilateral international traktat med formålet at fremme frihandel og fjerne handelshindringer (såsom told).
General Assembly (UN)
FN's Generalforsamling.
general clause
Generalklausul.
general counsel
Overordnet/senior advokat hos et advokatfirma.
general provision
Almindelige regler.
generaladvokat
Særlig advokat ved EF-Domstolen, som over for retten fremlægger begrundede forslag til afgørelse af sager.
generalklausul
En generel regel, der har til formål at omfatte forhold som det ikke normalt er muligt at lovgive præcist om. Når der tales om generalklausulen sigtes der som regel til aftalelovens § 36, som hjemler tilsidesættelse af urimelige aftalevilkår, men…
generalpant
Pant i alt hvad man ejer og fremtidigt erhverver (forbudt jf. TL § 47a; se dog ”virksomhedspant”; se desuden ”alskyldserklæring”).
generalprokurør
Betegnelsen for regerings juridiske konsulent der under enevælden udformede udkast til lovforslag og havde sæde i Højesteret.
genforsikring el. reassurance el. reinsurance
Når et forsikringsselskab videreforsikrer de risici, det har påtaget sig over for forsikringstagerne. Se også: Ivan Sørensen: "Forsikringsret", 4. udgave (2005)
genuskøb
Køb af vare(r) bestemt efter art, f.eks. et TV. Realdebitor har valgfrihed. Se desuden specieskøb.
geographical coverage
Geografisk gyldighedsområde.