Studentum Logo

Home Juridisk Leksikon Termer startende med 'E'

Termer startende med 'E'

, - . A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Vis alle

E

e, Henrik S.
Forbrugerombudsmand siden år 2006.
e.c.
e contrario (modsætningsvist).
EAL
Erstatningsansvarsloven.
early retirment pension
Førtidspension.
easement
Servitut; Retten til at passere gennem en nabos land (eller vand). negative easement: Man forhindres i at gøre visse ting. affirmative easement: Visse ting tillades, f.eks. gennemkørselsret. Den mest almindelig form for 'easement'.
ecclesiastical law
Kanonisk ret. Se canon law.
economic policy
konomisk politik.
ECOSOC
Det Økonomiske og Sociale Råd.
EF-LUG
Forkortelse for EF-domskonventionen og Lugano-konventionen.
EFD
EF-Domstolen (bemærk at der ikke er noget der hedder EU-Domstolen).
effektiv betaling
I obligationsretten: Faktisk erlæggelse af ydelsen (hvilket afskærer modregning).
effektivitetsprincippet
I folkeretten: At man kun har adkomst til et område, hvis man kan regere med en vis effektivitet. Det er omstridt om dette princip gælder.
effet utile-fortolkning
Fortolkning i lyset af hensynet til at sikre fællesskabsrettens effektive virkning.
efterbetaling
Efterfølgende betaling, når man har betalt for lidt.
efterpanthaver
Panthaver med krav på fyldestgørelse i pantet efter andre panthavere (modsat: forpanthaver).
egen skyld
Princip hvorefter erstatning kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte selv har været helt eller delvist skyld i tabet.
egenvægt
Færdselslovens § 2, nr. 4, definerer egenvægten som vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egenvægten.
ejendomsforbehold
Salg hvor sælger har ret til at tage det solgte tilbage, hvis køber misligholder. Betingelserne for et gyldigt ejeneomdsforbehold fremgår af kreditaftalelovens § 34 mv.
ejendomshævd
Når der vindes adkomst til et areal, jf. DL 5-5-1. 20 år kræves.
ejer
I pensionsbeskatningsloven, lovens betegnelse for forsikrede. Se også: Ivan Sørensen: "Forsikringsret", 4. udgave (2005)