Studentum Logo

Home Artikler Jura Paradigma til forkyndelse af stævning i Statstidende
Paradigma til forkyndelse af stævning i Statstidende Udskriv Email
Skrevet af miol   
Mandag, 06 Juni 2011 22:35

En retssag indledes ved at indlevere stævning til retten. For at retssagen skal blive til noget, skal modparten dog have mulighed for at gøre sig bekendt med stævningen. Det mest almindelige er, at stævningen indsendes til retten med anmodning om at retten sørger for at forkynde stævningen for modparten. Imidlertid er modparten ikke altid til at finde.

Kan retten ikke finde modparten, kan forkyndelse evt. ske ved såkald politiforkyndelse. Gemmer modparten/sagsøgte sig vil selv en politiforkyndelse kunne vise sig frugtesløs. I tilfælde, hvor stævningen ikke kan forkyndes på anden vis, giver reglerne om forkyndelse i Statstidende mulighed for at få forkyndt stævningen i Statstidende. Tidligere var Statstidende et tidsskrift, der blev offentliggjort i bogform. I dag findes Statstidende kun på internettet, på www.statstidende.dk.

Retsplejelovens § 159

Retsplejelovens § 159 har følgende ordlyd:

§ 159. Forkyndelse kan foretages i Statstidende, såfremt
1) den pågældendes bopæl eller opholdssted eller hans arbejdssted her i landet ikke kan oplyses, eller
2) vedkommende fremmede myndighed nægter eller undlader at efterkomme en anmodning om forkyndelse efter § 158.

Stk. 2. Forkyndelse sker ved, at en bekendtgørelse indeholdende et uddrag af meddelelsen og en bemærkning om, at meddelelsen kan fås ved henvendelse til retten, indrykkes i Statstidende. I bekendtgørelsen skal endvidere anføres, af hvilken grund denne forkyndelsesform anvendes.

Stk. 3. I de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde skal meddelelsen tillige tilsendes den pågældende med posten.

Forkyndelse i Statstidende er en undtagelse. Adgangen hertil forudsætter bl.a. forudgående tilladelse fra retten. Forkyndelsen sker kort sagt ved at man indsender en forkyndelsesmeddelelser, der så offentliggøres i Statstidende. Som det fremgår af retsplejelovens § 159 stilles der nogle krav til forkyndelsen. Bekendtgørelsen skal bl.a. indeholde:

  1. Et "uddrag af meddelelsen"
  2. Oplysning om, at meddelelsen kan fås ved henvendelse til retten
  3. Oplysninger om, hvorfor forkyndelsesformen anvendes (her kan anvendes formuleringen der fremgår af retsplejelovens § 159 nr. 1 eller 2.

Forkyndelse via statstidende.dk

Du kan forkynde en stævning i Statstidende på to måder:

  • Blanket i Microsoft Word-format (vælg "Indrykning" og derefter "Download word-formular")
  • Online indrykning (kræver log-ind)

Denne artikel fokuserer på sidstnævnte metode. Formularen er i skrivende stund (sommeren 2011) - uanset om du benytter onlineudgaven eller ej - ikke særligt intuitiv. Det er dog værd at bemærke, at formularens elementer optræder i samme rækkefølge, som elementerne i den offentliggjorte meddelelse. Dvs. at du kan gætte dig frem til, hvordan forkyndelsesmeddelelsen kommer til at se ud. Desuden kan du - før du indrykker den endelige forkyndelse - få vist et eksempel på, hvordan din indrykning kommer til at se ud. Dermed kan du også rette meddelelsen til indtil du er tilfreds med resultatet.

Hvad koster en indrykning i Statstidende?

Prisen for forkyndelse i Statstidende afhænger af omfanget af forkyndelsesmeddelelsen. Du kan finde en prisliste på www.statstidende.dk under hjælp. En almindelig forkyndelse koster normalt ca. 550 kroner eksklusiv moms. Du bliver dog forevist et skøn over omkostningerne før indrykningen, så du ved, hvad du skal regne med.

 

Hvordan skal forkyndelsesmeddelelsen se ud?

Der findes tilsyneladende ikke noget helt fast paradigma for stævningsforkyndelser på statstidende.dk. Din forkyndelse skal dog mindst opfylde kravene i retsplejelovens § 159 (der er citeret ovenfor) ligesom du bør vær opmærksom på, om retten stiller yderligere krav (f.eks. til angivelse af rettens sagsnummer/BS-nummer).

Du kan med fordel drage inspiration fra tidligere offentliggjorte forkyndelser, for at se hvordan disse er formuleret. Formuleringerne varierer typisk afhængig af, hvordan sagen startes (stævning, betalingspåkrav mv.) og af, hvorvidt sagsøger er repræsenteret af advokat.

Husk igen at formularen følger samme kronologi som den offentliggjorte meddelelse.

I feltet "Indledning" skal du skrive den tekst, der kommer før navnet på sagsøgte. En meget anvendt tekst synes at være:

"Sagsøger, [NAVN], [ADRESSE], indstævner herved"

Eller, hvis sagsøger er repræsenteret af advokat:

"Advokat [NAVN], [ADRESSE], har som advokat for XXXX sagsøgt"

 

Herefter angives navnet på den person, som sagsøges.I adressefelterne kan evt. tilføjes oplysninger om sidst kendte adresse. I tekstfeltet umiddelbart før disse adresseoplysninger, kan f.eks. tilføjes:

"hvis sidst kendte adresse er:"

Herefter kommer selve meddelelsesteksten. Den følgende form synes hyppigt anvendt:

Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte tilpligtes at betale kr. [BELØB] til sagsøger med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling finder sted.

Beløbet angives at skyldes for [KORT BESKRIVELSE AF TVISTEN].

Sagsøgte opfordres til inden 14 dage at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS [SAGSNUMMER] til Retten i [BYNAVN], [ADRESSE]. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand.

Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v.

Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. <<ELLER>> Stævningen forkyndes offentligt, da vedkommende fremmede myndighed ikke har efterkommet en anmodning om forkyndelse efter retsplejelovens § 158.

 

Endelig skal retsinstansens navn angives, f.eks. "Københavns Byret". Husk at gennemse de indtastede oplysninger inden du indrykker meddelelsen.

 
 

Meddelelser

Enhver kan oprette sig som bruger på Juraplexus, og det er helt gratis! Du behøver hverken være jurist, jurastuderende eller noget andet jurarelateret. Når du tilmelder dig får du automatisk adgang til at downloade noter mv. fra vores downloadsektion og deltage i debatten i vores debatforum. Endvidere kan registrerede brugere dele egne noter o.lign. ved at uploade til downloadsektionen.