Studentum Logo

Home Artikler Nyheder Jyllands-Posten frifundet i Muhammedsagen
Jyllands-Posten frifundet i Muhammedsagen Udskriv Email
Skrevet af miol   
Torsdag, 19 Juni 2008 11:58
Artikelindeks
Jyllands-Posten frifundet i Muhammedsagen
VLD af 19/06/08
Alle sider

Vestre Landsret har frifundet Jyllands-Posten i sagen om de kontroversielle Muhammed-tegninger. Dermed stadfæstedes byrettens beslutning. Læs baggrunden herfor og rettens præmisser her.

I kølvandet på Muhammedkrisen, hvor en række karikaturtegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten skabte vrede i den muslimske verden, anlagde en række islamiske organisationer sag imod Jyllands-Postens redaktører, Flemming Rose og Carsten Juste. Rigsadvokaten havde i 2005 afvist at rejse tiltale for overtrædelse af straffelovens § 140 (der beskytter religiøse følelser) og § 266b (racismeparagraffen).

Da straffelovens § 266b ikke er undergivet privat påtale, jf. straffelovens § 275, stk. 1, 2. pkt., valgte sagsøger at anlægge sag med påstand om overtrædelse af straffelovens § 267 (om ærekrænkelse) og § 268 (om bagvaskelse, dvs. beskyldninger fremsat mod bedre vidende).

Straffelovens § 267 er sålydende: "Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Straffelovens § 268 er sålydende: "Er en sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den i § 267 nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år."

Vestre Landsret udtaler at straffelovens § 267 skal fortolkes snævert, under hensyntagen til EMRK artikel 10. Efter artikel 10 er det nemlig i strid med ytringsfriheden at pålægge straf for ytringer, medmindre det er nødvendigt af hensyn til den nationale sikkerhed, territoriale integritet eller offentlige tryghed.

Retten fandt det ikke bevist at tegningerne - eller sammenhængen hvori de fremstod - udgjorde strafbare sigtelser eller ringeagtsytringer efter straffelovens § 267 eller § 268.

Om bomben i turbanen udtaler retten at: "Det er en kendsgerning, at der er forøvet terrorhandlinger i islams navn, og det er ikke retsstridigt at gøre dette forhold til genstand for satirisk fremstilling."

Endelig lægger retten vægt på at tegningerne ikke henviser til de sagsøgende foreninger eller disses medlemmer. Således skriver landsretten om turbantegningen: "Under hensyn til tegningens karakter af satirisk karikatur og i betragtning af, at den hverken henviser til de appellerende foreninger eller disses medlemmer, indeholder tegningen ikke strafbare sigtelser eller ringeagtsytringer mod disse for vold og terror."

Rettens argument synes da også at være i overensstemmelse med den fortolkning af § 267, hvorefter ærekrænkelser efter § 267 skal være rettet mod en mere eller mindre bestemt kreds af personer. Straffelovens § 266b vedrører f.eks. efter sin ordlyd "en gruppe af personer" hvorimod § 267 vedrører krænkelse af "en andens ære".  Se evt. U1965.914H om 158 befalingsmandselevers søgsmålskompetence, og U1966.167V hvorefter en beskrivelse af NATO-modstandere som landsforræderiske ikke var ærekrænkende over for seks medlemmer af en ungdomsorganisation.

Om afgrænsningen af den krænkede, skriver Knud Aage Frøbert i Massemediernes frihed og ansvar: "Den krænkede person behøver ikke at være nævnt ved navn, når der blot ikke er nogen tvivl om, hvem sigtelsen rammer. Men jo større og mere ubestemt den kred ser, der rammes af et udsagn, des større frisprog må der antages at være adgang til; kredsen kan jo være så stor, at ingen person eller juridisk person rammes af fornærmelsen."

Parternes påstande og landsrettens præmisser er gengivet på næste side. 
 

Meddelelser

Enhver kan oprette sig som bruger på Juraplexus, og det er helt gratis! Du behøver hverken være jurist, jurastuderende eller noget andet jurarelateret. Når du tilmelder dig får du automatisk adgang til at downloade noter mv. fra vores downloadsektion og deltage i debatten i vores debatforum. Endvidere kan registrerede brugere dele egne noter o.lign. ved at uploade til downloadsektionen.