Tidligere efterretningschef: Vi må overvåge uden kendelse Udskriv
Skrevet af miol   
Fredag, 28 November 2008 12:16

Tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Ole Stig Andersen, mener at lovgivningen giver forsvaret ret til at overvåge danskere uden retskendelse. Det skriver Amnesty Internationals medlemsblad.

Ifølge Ole Stig Andersen giver forsvarslovens § 17, stk. 1, nr. 1, hjemmel til, uden retskendelse, at overvåge danskernes kommunikation:

§ 17. Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren
1) uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation,
2) regulere og kontrollere sejlads og fiskeri inden for dansk søterritorium og uden for dette udøve kontrol med danske skibes sejlads og
3) regulere og kontrollere lufttrafik inden for dansk luftrum og uden for dette udøve kontrol med danske flys lufttrafik.
Stk. 2. Under de forhold, der er nævnt i stk. 1, skal borgerne mod fuld erstatning stille deres ejendom til rådighed for landets forsvar efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren. Erstatningen fastsættes efter tilsvarende regler, som er indeholdt i beredskabsloven.

Forsvarslovens § 17 henviser til grundlovens § 72, der har den følgende ordlyd:

§ 72. Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

"Personligt er jeg ikke i tvivl om, at kampen mod terror opfylder betingelsen [om] krig eller andre ekstraordinære forhold," siger Ole Stig Andersen, der dog understreger at han ikke ved i hvilket omfang efterretningstjenesten rent faktisk gør brug af overvågningsmuligheden.

Ole Stig Andersen anser det dog for sandsynligt, at reglen bliver benyttet: "Hvis man kan og må, hvorfor skulle man så ikke gøre det?" spørger han.